THÔNG TIN HỘI VIÊN

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CN Sóc Trăng

Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong quy chế tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch, chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam