Quảng bá doanh nghiệp


Ảnh Họp CLB Nữ Doanh nhân 12/12/2016

Ảnh Họp CLB Nữ Doanh nhân 12/12/2016

Ảnh Họp CLB Nữ Doanh nhân 12/12/2016

Ảnh Họp CLB Nữ Doanh nhân 12/12/2016
Ảnh CPKN 25/11/2016 4 photos | 44 view

Ảnh CPKN 25/11/2016

Ảnh CPKN 25/11/2016

Ảnh CPKN 25/11/2016

Ảnh CPKN 25/11/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 9 ngày 01/10/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 9 ngày 01/10/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 9 ngày 01/10/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 9 ngày 01/10/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 9 ngày 01/10/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 9 ngày 01/10/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 9 ngày 01/10/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 9 ngày 01/10/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 9 ngày 01/10/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 9 ngày 01/10/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 9 ngày 01/10/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 9 ngày 01/10/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 9 ngày 01/10/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 9 ngày 01/10/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 8/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 8/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 8/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 8/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 8/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 8/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 8/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 8/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 8/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 8/2016

Chương trình cà phê kết nối tháng 8/2016

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

CLB Doanh nhân Sài Gòn thăm Hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và UBND tỉnh

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh hội nghị tham vấn

Hình ảnh hội nghị tham vấn

Hình ảnh hội nghị tham vấn

Hình ảnh hội nghị tham vấn

Hình ảnh hội nghị tham vấn

Hình ảnh hội nghị tham vấn

Hình ảnh hội nghị tham vấn

Hình ảnh hội nghị tham vấn

Hình ảnh hội nghị tham vấn

Hình ảnh họp BCH Hiệp hội

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh buổi Họp mặt hội viên và Hội thảo

Hình ảnh buổi Họp mặt hội viên và Hội thảo

Hình ảnh buổi Họp mặt hội viên và Hội thảo

Hình ảnh buổi Họp mặt hội viên và Hội thảo

Hình ảnh buổi Họp mặt hội viên và Hội thảo

Hình ảnh buổi Họp mặt hội viên và Hội thảo

Hình ảnh buổi Họp mặt hội viên và Hội thảo

Hình ảnh buổi Họp mặt hội viên và Hội thảo

Hình ảnh buổi Họp mặt hội viên và Hội thảo

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Hội thảo - Hội nghị

Hình ảnh Hội thảo - Hội nghị

Hình ảnh Hội thảo - Hội nghị

Đại diện Trung tâm Khuyến công trình bày trong Hội thảo - Hội nghị

Đại diện Ngân hàng Nhà nước trình bày trong Hội thảo - Hội nghị

Hình ảnh Hội thảo - Hội nghị

Hình ảnh Hội thảo - Hội nghị

Hình ảnh Hội thảo - Hội nghị

Chủ tịch Hiệp hội phát biểu ý kiến buổi Hội thảo - Hội nghị

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Hội nghị

Hình ảnh Hội nghị

Hình ảnh Hội nghị

Hình ảnh Hội nghị

Hình ảnh Hội nghị

Hình ảnh Hội nghị

Hình ảnh Hội nghị

Hình ảnh Hội nghị

Hình ảnh Hội nghị

Hình ảnh Hội nghị

Hình ảnh Hội nghị

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh cuộc họp

Hình ảnh cuộc họp

Hình ảnh cuộc họp

Hình ảnh cuộc họp

Hình ảnh cuộc họp

Hình ảnh cuộc họp

Hình ảnh cuộc họp

Hình ảnh cuộc họp

Quang cảnh buổi "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Hình ảnh Chương trình "Cà phê kết nối"

Trao đổi danh thiếp liên hệ, hợp tác kinh doanh

Doanh nghiệp tự giới thiệu về ngành nghề sản xuất kinh doanh

Bà Nguyễn Thị Thương Linh - Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ giới thiệu về bản thân

Đại diện Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng phát biểu đóng góp ý kiến

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Hình ảnh buổi Lễ ra mắt

Quang cảnh Hội nghị và Hội thảo ngày 29/7/2014

Phát biểu khai mạc Hội nghị và Hội thảo ngày 29/7/2014

Đại diện Sở Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Đại diện NHNN tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Hội nghị

Đại diện Ngân hàng Agribank CN Sóc Trăng phát biểu tại Hội nghị

bà Mã Thị Thanh trình bày bài tham luận trong Hội thảo

Quang cảnh Hội nghị họp mặt hội viên năm 2014 ngày 18/7/2014

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng Phát biểu Hội nghị

Bà Mã Thị Thanh báo cáo hoạt động 1 năm của Hiệp hội

Chủ tịch Hiệp hội tôm Mỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phó Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại hội nghị

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Hội nghị

bà Mã Thị Thanh - Phó Chủ tịch phát biểu khai mạc Hội thảo

Sở, ban ngành phổ biến chính sách mới

Sở, ban ngành phổ biến chính sách mới

Giới thiệu về một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Dự án phát triển DNNVV

Đại diện Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng

Toàn cảnh cuộc họp

Khai mạc cuộc họp

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013

Lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu ý kiến

Doanh nghiệp xuất khẩu phát biểu ý kiến

Ủy viên Ban Chấp hành

Toàn cảnh buổi họp

Báo cáo hoạt động

Lãnh đạo UBND tỉnh đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu ý kiến

Ủy viên Ban Chấp hành

Toàn cảnh Đại hội

Đoàn Chủ tịch

Hội viên biểu quyết

Ban Chấp hành
Hình ảnh đẹp về Sóc Trăng 17 photos | 5255 view

Hành tím Vĩnh Châu

Một góc Hồ Nước Ngọt

BQL KCN An Nghiệp

Phà qua Cù Lao Dung

Mía ở Cù Lao Dung

Bưu điện Sóc Trăng

Công viên Giải Phóng

Tượng đài 3 cô gái

Ngư dân ra biển

Dòng sông Maspero

Một góc thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng)

Một góc thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng)

Một góc thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng)

Một góc thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng)

Một góc thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng)

Chùa Sà Lôn (còn gọi là chùa Chén Kiểu).

Chùa Sà Lôn (còn gọi là chùa Chén Kiểu). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
 

Thăm dò ý kiến

Doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề nào ?

Thủ tục vay vốn

Chính sách pháp lý

Chất lượng nguồn lao động

Chính sách đất đai

Liên kết website

hhdnst, hiep hoi doanh nghiep soc trang, hiệp hội doanh nghiệp sóc trăng

hhdnst, hiep hoi doanh nghiep soc trang, hiệp hội doanh nghiệp sóc trăng
hhdnst, hiep hoi doanh nghiep soc trang, hiệp hội doanh nghiệp sóc trăng
hhdnst, hiep hoi doanh nghiep soc trang, hiệp hội doanh nghiệp sóc trăng
hhdnst, hiep hoi doanh nghiep soc trang, hiệp hội doanh nghiệp sóc trăng
 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 743

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 42251

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2193848